prefix quin-,quinti- 中英文意思 five 五PPT

前缀quin-,quinti-分别来源于拉丁语 quinque/quintus 五/第五,亦可以当词根讲。前缀 quinqu-,quinque-,quinqui-,quinqua-,quin(t)-,quintu-分别为quin-,quinti- 的变体,quinqu- 一般放在元音字母前,而quintu- 一般放在字母p前。

同缀词:

1.quinquangular [quiqu 五 + ang 角 + -ular 后缀]

adj.有五角的

2.quinary [quin 五 + -ary 后缀]

n.&adj. 五进制,五倍的

3.quinate [quin 五 + -ate 后缀]

adj. 具有五小叶的

4.quintuple [quint五 + -u- 连接字母 + -ple 倍 ]

adj. & n. 五倍的,五重的,使成五倍