suffix -igo 中英文意思 疾病名词PPT

名词后缀-igo属于复合后缀,由元音字母 i + go 组合而成,含义引申后,构成医学术语。

扩展记忆:后缀 -burger 指构成类似汉堡包的各种肉类代用品的三明治,来源于德语,构成名词,如:fishburger 鱼肉饼、hamburger 汉堡包。

同缀词:

1.lentigo [lent v.增加,增添 + -igo 后缀,表示疾病]

n.雀斑

2.vertigo [vert 转 + -igo 后缀,表示疾病]]

n.眩晕

3.prurigo

n.痒疹

4.impetigo

n.脓疱病