aph-, apo- 中英文意思 来自,离开PPT

来源于希腊语aph-, apo-

同源单词

apologize, apology