ware 中英文意思 watch, 表示”注视“PPT

wary a. 警惕的;谨慎的

aware a. 警惕的,戒备的(a+ware)

unaware a. 不知道的(un+aware意识到)

awareness n. 意识,知觉(aware+ness)